תקנון החנות

לחברת “yonigamesח.פ: 211547872 אתר מסחר אלקטרוני בכתובת https://yonigames.com/store להלן “yonigames”. הוראות תקנון זה חלות על כל רכישה המתבצעת באמצעות yonigames””.

החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על הגולשים/הרוכשים והמשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן כידוע ליצור הגנה מוחלטת והחברה או נותני שירותים אחרים באתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו לגולשים ולמשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.

ככל ויכיל האתר תוכנות שונות המיועדות להורדה, לא יהיו החברה ו/או נותן שירות אחר באתר ו/או יצרן התוכנה, אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנות כאמור.

ככל ויאפשר האתר העברת ו/או פרסום מסרים ו/או חומרים אחרים על ידי גולשים או גופים מסחריים אחרים, יהיו מסרים אלה באחריותם הבלעדית של הגולשים ו/או הגופים יוזמי הפרסום. החברה לא תישא בכל אחריות בגין מסרים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באתר שלא מטעמה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר. כמו כן, אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יתפרסמו באתר במסגרת פרסומות אלה ואחרות של גופים מסחריים או אחרים.

המודעות והתכנים באתר מיועדים לגברים ולנשים .כתיבת המודעות והתכנים בלשון זכר נעשית לצורכי נוחות בלבד.

תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה אלא אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת בין הלקוח לבין החברה.

הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת הגולש\הלקוח לתנאים המפורטים באתר, החשיפה לתוכני האתר הינה באחריות הגולש\הלקוח. הגולש\הלקוח מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.

החברה לא תהיה אחראית במידה ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש באתר וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.

כל המוצרים הנמכרים באתר  החברה מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו/או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר. יודגש כי באתר אין כפל מבצעים.

ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש הרוכש/הגולש באתר, מתחייב הנ”ל לפצות ולשפות את החברה באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה

רכישת מוצרים המוצעים על ידי החברה, מהווה הסכמה מצד הלקוח לקבל על עצמו ולנהוג על פי הוראות תקנון זה. במידה שהלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנו מתבקש שלא לבצע רכישות באמצעות yonigames” “.

רכישה ותשלום

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

המחירים המצוינים באתר הינם בשקלים בלבד.

המחירים אינם כוללים דמי משלוח אשר יחויב בנפרד בעת מעבר לדף התשלום הסופי.      

התשלום יתבצע ישירות לפקודת החברה.

הרכישה באתר מותנית בקבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה.

בעת רכישה באתר הלקוח יידרש להזין פרטים שונים ובהם בין היתר: מספר ת.ז, מספר ח.פ, שם פרטי ושם משפחה, שם החברה, מספר טלפון, מספר טלפון סלולרי, כתובת מייל ופרטים נוספים כפי שידרוש האתר מעת לעת על פי שיקולו הבלעדי.

הלקוח מסכים לחברה לשמור ולעשות שימוש בפרטיו האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת על מנת ליצור עמו קשר ו\או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

הזנת פרטים כוזבים ו\או התחזות הינה עבירה פלילית, ייתכן שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים.

הלקוח מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה הנובעות מהזנת פרטים שגויים למערכת.

מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי yonigames”” (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה

מספר התשלומים האפשרי יצוין בדף התשלום הסופי באתר.

במידה ומוצר נרכש בתשלומים יחויב הרוכש בעת הרכישה גם בתשלום הריבית, ככל ומדובר בעסקת קרדיט.

המוצרים

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים.

תנאי לאישור פעולת רכישה הוא כי המוצר הנרכש קיים במלאי החברה, אם המוצר לא קיים במלאי  החברה, החברה תשיב לו כל סכום ששילם ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין מהחברה ו\או מי מטעמיה.

החברה מתחייבת לספק ללקוח את המוצר שהוזמן על ידו, זאת בכפוף לסייגים ולתנאים שנקבעו בעת ביצוע ההזמנה, והכול בכפוף לתקנון זה ו\או לקבלת אישור במייל חוזר מחברת yonigames”” לאישור ההזמנה ו\או להמצאות המוצר במלאי שבידי החברה.

והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי – החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

אספקה

מחירי האספקה ואזורי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת החברה.

ככלל ואלא אם נאמר אחרת בפרסום ו\או בעת ביצוע ההזמנה, יסופק המוצר עד 7 ימי עבודה.

החברה תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מעיקובים שנגרמו כתוצאה מפעילותה של רשות הדואר, מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה.

המוצרים יסופקו לכתובת הרוכש ובתנאי שתאושר על ידי החברה.

ביטול עסקה ע”י חברת yonigames”

 החברה תהיה זכאית לבטל עסקה במקרים הבאים:

החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר.

כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים הנצרכים מהלקוח לצורך ביצוע העסקה, במקרה שבו כוח עליון ימנע את קיומה התקין של העסקה ובכל מקרה אחר בו יעכבו גורמים או אירועים שאינם בשליטתה של החברה את קיום העסקה.

בוטלה העסקה על פי סעיפים 5.1 ו-5.2 לתקנון, יושב לרוכש מלוא התמורה ששילם ומעבר לכך לא יהיה זכאי הרוכש לכל פיצוי מהחברה.

דילוג לתוכן